Automotodrom Brno 4.-6.10.2013 hostil Epilog – závod na 6 hodin.